Hledat
Vyrábíme udržitelné oblečení UAX! - ručně šité v Česku uaxSoutěže uax

Soutěže UAX!

Hraj a vyhrávej s UAX! Bav se s námi. Zabere ti to jen pár minut a můžeš vyhrát skvělé ceny!

Soutěž je již ukončena !!!


Výhercem soutěže o ubytování na Penzionu UAX! se stává:


Ondřej Fabián z Petřvaldu


Gratulujeme!!!Soutěže o ubytování na Penzionu UAX!

Vše je velice jednoduché! Cenu získá ten, kdo udělá během měsíce Února objednávky v nejvyšší hodnotě.

Hodnoty objednávek stejného zákazníka behěm měsíce sčítáme.

Výherce tak získá dárkový poukaz v hodnotě 1000Kč pro ubytování na Penzionu UAX!

Soutěž probíhá celý měsíc Únor -> od 01.02.2019 od 00:00 – 28.02.2019 do 24:00PRAVIDLA SOUTĚŽE „Ubytování na Penzionu UAX!“, dále jen „Pravidla“

1. Organizátor soutěže

   1.1. Organizátorem soutěže je společnost UAX s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34417, se sídlem Bernartice nad Odrou 131, 741 01 Bernartice nad Odrou, IČ: 25874977, DIČ: CZ2587497, dále jen „Organizátor soutěže”.

2. Jak soutěžit

  2.1. Soutěž probíhá 01.02.2019 od 00:00 – 28.02.2019 do 24:00 (celý měsíc Únor)

  2.2. Soutěž je určena uživatelům www.uax.cz, kteří nemají nastaveny VIP slevy, nejsou VO partneři, mají trvalé bydliště a doručovací adresu na území České republiky, dále jen „účastník soutěže“. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce.

  2.3. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovněprávním či obdobném vztahu k organizátorovi soutěže, osoby v pracovněprávním či obdobném vztahu ke zprostředkovateli soutěže a osoby výše uvedeným osobám blízké dle ustanovení §22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

  2.4. Z účasti v soutěži mohou být rozhodnutím Organizátora soutěže vyloučeni účastníci soutěže, kteří svojí účastí v soutěži způsobí škodu vůči Organizátorovi soutěže, Zprostředkovateli soutěže či třetí osobě, dále mohou být vyloučeni soutěžící zneužívající či porušující pravidla soutěže, či tací, kteří v souvislosti se soutěží porušují práva nebo poškozují či ohrožují oprávněné zájmy Organizátora soutěže, Zprostředkovatele soutěže či třetí osoby nebo jednají v rozporu s dobrými mravy nebo je u nich shledáno důvodné podezření z trestného činu podvodu.

3. Pravidla hry

  3.1. Úkolem soutěžícího je během měsíce Února objednat www.uax.cz v co nejvyšší hodnotě. Hodnoty jednotlivých objednávek stejného soutěžícího behěm měsíce sčítáme. Vysledná hodnota je pak porovnávána mezi všemi soutěžícími.

  3.2. Do celkévé hodnoty objednávek jsou započítány pouze objednávky, které jsou řádně vytvořeny a expedovány, nejsou stornovány.

  3.3. Vyhrává soutěžící, který vytvoří objednávky s nejvyšší hodnotou.

  3.4. Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje znalost a souhlas s těmito pravidly soutěže.

4. Výhra

  4.1. V rámci soutěže je možné získat následující cenu: 1x dárková poukaz v hodnotě 1000Kč.

  4.2. Výherce soutěže bude informován o výhře prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky, a to nejpozději do 13.03.2019

  4.3. Výhra bude předána osobně (po dohodě) nebo prostřednictvím e-mailu či pošty. Výherce převzetím výhry souhlasí s tím, aby organizátor soutěže případně pořídil audiovizuální záznam ze dne, kdy si účastník danou výhru převezme. Tento záznam pak může být použit k propagaci organizátor soutěže na jeho webových stránkách, sociálních sítích a v dalších marketingových aktivitách.

5. Práva a povinnosti Organizátora soutěže

  5.1 Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit, zkrátit, prodloužit či ukončit nebo změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu a s účinností k okamžiku zveřejnění na www.uax.cz.

  5.2 Organizátor soutěže neodpovídá za doručení výher, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou) či za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže.

  5.3 Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

  5.4 Výhru nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel

  6.1 V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), uděluje každý soutěžící organizátorovi soutěže jakožto správci souhlas se zařazením osobních údajů nacházejících se na jeho facebookové stránce, popř. osobních údajů sdělených soutěžícím organizátorovi soutěže v průběhu soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště na území České republiky a e-mailová adresa (dále jako „údaje“), do databáze organizátora soutěže a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely organizátora soutěže, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese organizátora soutěže uvedené v záhlaví těchto podmínek odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.

  6.2 Osobní údaje organizátora soutěže zpracovává v elektronické podobě. Osobní údaje mohou být zpracovávány prostřednictvím třetích stran, zejména pak subjektů podílejících se na průběhu promo akce. Organizátor soutěže je zodpovědný za ochranu osobních údajů v rozsahu podle zákona č.101/2000 Sb.

7. Závěrečná ustanovení

  7.1 V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.

  7.2 Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky soutěže. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici na webové adrese: www.uax.cz/soutez.V Bernarticích nad Odrou, dne 29.01.2019

Potvrď že nejsi robot! Napiš číslo šedesatčtyřivelkeqmalex: Poslední zaslaný UAX! Newsletter
Vyrábíme udržitelné oblečení UAX! - ručně šité v Česku
© 2024 UAX! All rights reserved.